Unia Europejska


QxControl SP. Z O. O. realizuje projekt: „QxControl+ autorski system monitorowania i kontroli jakości produkcji seryjnej działający na zasadzie predykcyjnej”. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem ABAN Fund Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

QxConrol sp. z o.o. uczestniczy w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, podziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”. W ramach Projektu Spólka tworzy strategię ekspansji na rynki zagraniczne. Całkowita kwota przyznanego Grantu wynosi 200.000 PLN dla każdego rynku. QxControl uczestniczy równolegle przygotowaniu strategii wejścia na rynek chiński oraz rynek japoński.